Gray International

Find more
Unmute
about-brooklyn

About the Company

The urban economists, architects, market and financial analysts of Gray International are dedicated to helping make the best use of land, real property and urban and environmental resources. The company provides public and private investors with pre-development services, firmly believing that today, the best locations are created, not found. The highest returns go to those who can package a location with a mix of uses, product features, amenities, social ambience, management techniques, and financing that the market demands and at a price it will pay. Our clients develop, lease, manage, sell and influence the cities. Gray International helps them realize the highest returns from their efforts.
Established in Paris in 1988, Gray International had brought to Poland a track record of over 15 years of the experience from the very competitive French real estate market. The Warsaw-based company operating in Poland since 2003 focuses primarily on retail development and large regeneration projects.
Land use is a complex phenomenon involving public policy, fiscal resources, market dynamics, demographic trends, finance, infrastructure developments and host of others factors that collectively compromise the urban system. As specialists in urban strategy and financial engineering Gray International combines expertise and experience to provide strategic planning for land and community development, property redevelopment and revitalization of downtown.
Gray International team always keeps in mind the strengths of the concept and the difficulties of carrying it out. Experience has shown that nothing extraordinary ever happens where there is no passion involved.

our-philosophy-is
 • A goal without a plan is just a wish.

  Larry Elder
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 • Less is more.

  Ludwig Mies van der Rohe
 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A great city is not to be confounded with a populous one. 

  Aristotle
 • Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love. 

  Louis Kahn
 • In the middle of difficulty lies opportunity.

  Albert Einstein
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 •  

 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A goal without a plan is just a wish.

  Larry Elder
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 • Less is more.

  Ludwig Mies van der Rohe
 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
 • A great city is not to be confounded with a populous one. 

  Aristotle
 • Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love. 

  Louis Kahn
 • In the middle of difficulty lies opportunity.

  Albert Einstein
 • I hate vacations. If you can build buildings, why sit on the beach? 

  Philip Johnson
 •  

 • I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. 

  Georg Christoph Lichtenberg
work-two

Portfolio

FELICITY Shopping Center – Lublin, Poland

FELICITY Shopping Center – Lublin, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

ROK: 2005 – 2008
KLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOKALIZACJA: Lublin, Polska
TEREN: 20 ha
POWIERZCHNIA: planowana pow. ca?kowita – 220 000 m2 ; pow. najmu – 100 000 m2
STATUS: Centrum zosta?o otwarte w marcu 2014 roku

Spó?ka celowa „ C.H. FELIN” zosta?a zawi?zana w 2005 roku jako joint-venture pomi?dzy Gray International a austriackim funduszem inwestycyjnym – Meinl European Land z zadaniem zrealizowania najwi?kszego w regionie centrum handlowo-rozrywkowego FELICITY.

Gray International w roli dewelopera i inwestora zast?pczego sfinalizowa? zakup ok. 130 dzia?ek scalaj?c teren o powierzchni ponad 200 000 m2 i przeprowadzi? ca?y proces przygotowania oraz realizacji pierwszego etapu inwestycji polegaj?cego na:

 • Zaprojektowaniu i wybudowaniu zewn?trznego uk?adu drogowego oraz niezb?dnej infrastruktury technicznej dla ca?ego przedsi?wzi?cia,
 • Zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budow? centrum o powierzchni ca?kowitej 220 000 m2,
 • Wybudowaniu budynków dla hipermarketu oraz DIY o powierzchni 30 000 m2,
 • Skomercjalizowaniu galerii handlowej na poziomie 87 %.

Po zmianie uk?adu w?a?cicielskiego w 2009 roku, zmieniona zosta?a pierwotna koncepcja architektoniczna, powierzchnia obiektu zosta?a zmniejszona do 170 000 m2 a powierzchnia najmu do 75 000 m2. Spó?ka Atrium European Real Estate doko?czy?a realizacj? inwestycji otwieraj?c centrum w marcu 2014 roku. FELICITY kosztowa?a 130 mln euro i jest dzi? jednym z najwi?kszych centrów handlowych we wschodniej Polsce.

Prezentowane poni?ej wizualizacje i video odnosz? si? do pierwotnej wersji projektu opracowanej przez lubelskie biuro architektoniczne – Stelmach i Partnerzy, we wspó?pracy z DEDECO Sp. z o.o. oraz zespo?em architektów Gray International.

Link: Historia procesu deweloperskiego – Archiwum

GALERIA-FELICITY-LUBLIN-1GALERIA-FELICITY-LUBLIN-15GALERIA-FELICITY-LUBLIN-9 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-10 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-11 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-12GALERIA-FELICITY-LUBLIN-16 GALERIA-FELICITY-LUBLIN-17GALERIA-FELICITY-LUBLIN-2GALERIA-FELICITY-LUBLIN-3GALERIA-FELICITY-LUBLIN-4 nike air max günstig nike air max günstig

VIDEO – FELICITY Shopping Center – Lublin, Poland

VIDEO – FELICITY Shopping Center – Lublin, Poland

https://www.youtube.com/embed/rwJv5dz9crU nike air max thea damen nike air max thea damen

Granary Island – Gdansk, Poland

Granary Island – Gdansk, Poland

 • Photos by : Gray International
 • :

ROK: 2002 – 2008
LOKALIZACJA: Gda?sk, Poland
TEREN: 30 ha
POWIERZCHNIA: 500 000 m2
STATUS: Autorska koncepcja deweloperska – Konkurs architektoniczny zamkni?ty.

Wspó?praca:
FISZER Atelier 41 – Pary?
CHAPMAN TAYLOR – Londyn
ASTOC / KCAP – Berlin
BULANDA i MUCHA – Warszawa
ALTER POLIS – Gda?sk

Wra?enie niewykorzystania wspania?ej szansy to pierwsze, co przywodzi?a na my?l Wyspa Spichrzów na pocz?tku tej opowie?ci. Jej brzydka, zdegradowana przestrze? rozci?ga?a si? niczym otwarta rana w sercu dumnego i pi?knego Gda?ska. Pod kikutami murów i zdewastowanymi budynkami architekci i urbani?ci z Gray International zobaczyli jednak to, czym mo?e si? ona sta? w przysz?o?ci. Wychodz?c z za?o?enia, ?e najw?a?ciwszym sposobem poszukiwania inspiruj?cych rozwi?za? jest dialog i twórcza wymiana, Gray International postanowi? skonfrontowa? swoje za?o?enia koncepcyjne na forum mi?dzynarodowym i zaprosi? do wspó?pracy pi?? renomowanych pracowni architektonicznych – z Pary?a, Londynu, Berlina, Warszawy i Gda?ska – z których ka?da opracowa?a swoj? autorsk? kontrpropozycj? zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Przy okazji ich prezentacji firma Gray International zorganizowa?a debat?, w której wzi?li udzia? wybitni eksperci z dziedziny urbanistyki, architektury, historii i sztuki, w?adze miejskie, inwestorzy, przedstawiciele mediów oraz spo?ecznicy. Ws?uchuj?c si? uwa?nie w ich g?osy oraz analizuj?c wnioski z dyskusji Gray International rozpocz?? z zespo?em wybitnego paryskiego architekta, Stanis?awa Fiszera, prac? nad ostateczn? wersj? projektu, staraj?c si? wnikn?? w najg??bsz? warstw? sensu historycznego uk?adu wyspy i kulturowe implikacje lokalnej specyfiki tego miejsca, by stworzy? syntez? najlepszych i najbardziej no?nych pomys?ów dla Wyspy Spichrzów. Poprzeczk? ustawiono wysoko – celem by?o uzdrowienie ran tkanki miejskiej, która utraci?a zdolno?? spe?niania swej funkcji, przywrócenie to?samo?ci zubo?a?ej dzielnicy, sprostanie wymogom zrównowa?onego rozwoju oraz podniesienie do rangi warto?ci dziedzictwa miasta. Jednym s?owem – osi?gni?cie doskona?ej mieszanki pami?ci i przysz?o?ci.
W oparciu o te cztery zasadnicze wnioski i najlepsze pomys?y z zaprezentowanych projektów powsta?a ca?o?ciowa koncepcja zagospodarowania Wyspy Spichrzów.
Prezentacja ostatecznej koncepcji sta?a si? okazj? powtórnego zgromadzenia szerokiego grona osób zainteresowanych rewitalizacj? tego cennego obszaru. Mi?dzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu 2006 r. przez Gray International we wspó?pracy z Urz?dem Miasta Gda?ska sta?a si? wa?nym impulsem i tchni?ciem nowej nadziei na to, ?e zmiany mog? naprawd? nast?pi? i tylko od wytrwa?o?ci architektów, inwestorów i decydentów politycznych zale?y przekucie ?mia?ych planów w konkretne dzia?ania, by wizje w ko?cu zmieni?y si? w namacaln? rzeczywisto??.
Bezpo?rednim rezultatem opracowania ca?o?ciowej wizji dla tego 30-to hektarowego obszaru w samym sercu miasta, by?o przyj?cie we wrze?niu 2006 roku na wniosek Prezydenta Gda?ska, uchwa?y Rady Miasta o przyst?pieniu do procesu uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ca?ego obszaru Wyspy Spichrzów. Ta sama koncepcja pos?u?y?a równie? miastu do rozpisania przetargu na projekt infrastruktury drogowej i technicznej. Te niezmiernie wa?ne kroki podj?te przez administracj? lokaln? uwie?czy?y pi?cioletni okres pracy Gray International na rzecz tego inspiruj?cego tematu.

koncepcja_koncowa_Page_01

koncepcja_koncowa_Page_02

koncepcja_koncowa_Page_04

koncepcja_koncowa_Page_03

koncepcja_koncowa_Page_05

koncepcja_koncowa_Page_06

koncepcja_koncowa_Page_07

koncepcja_koncowa_Page_08

koncepcja_koncowa_Page_09

koncepcja_koncowa_Page_10

koncepcja_koncowa_Page_11

koncepcja_koncowa_Page_12

koncepcja_koncowa_Page_13

koncepcja_koncowa_Page_14 nike air max günstig nike air max günstig

VIDEO – Granary Island – Gdansk, Poland

VIDEO – Granary Island – Gdansk, Poland

https://www.youtube.com/embed/urJZo2l8gho nike air max damen nike air max damen

Gallery On Island – Gdansk, Poland

Gallery On Island – Gdansk, Poland

YEAR: 2005 – 2006
LOCATION: Wyspa Spichrzów (Granary Island) – Gda?sk, Poland
PLOT: 4 ha
PROGRAMME: Shopping and leisure gallery, multimedia centre, City Art Gallery
AREA: Total floor area – 150,000 sqm; lease area – 80,000 sqm
STATUS: In the process of adopting a zoning plan
Cooperation:   FISZER Atelier 41

The Granary Island is cut in half by an expressway, preventing pedestrians from accessing the southern part of the island. The areas on both sides of the motorway have been degraded and lost any functional role despite their central location on the Granary Island.

Gray International has developed an urban strategy for the entire island, which proposes covering the expressway and its direct vicinity with a multi-level spatial structure comprising an attractive functional programme, creating an opportunity to restore life to this least commercially attractive part of the Granary Island. The new spatial structure over the expressway will reduce nuisance caused by vehicle and tram traffic in the area and reconnect the two parts of the island, eliminating the definitive barrier to pedestrian traffic which exists now.

The idea has been approved by the authorities of the City of Gda?sk and the process of adopting a new zoning plan for this area has been initiated which will allow future execution of the revitalization concept for the Granary Island as presented by Gray International.

90-gal590-gal8 90-gal7 90-gal690-gal4 90-gal3 90-gal2Zrzut ekranu 2014-07-23 o 11.03.47 nike air max weiß nike air max weiß

VIDEO – Gallery On Island – Gdansk, Poland

VIDEO – Gallery On Island – Gdansk, Poland

https://www.youtube.com/embed/UfApZXtFSEA nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

NEPTUNCITY Shopping Centre – Gdansk, Poland

NEPTUNCITY Shopping Centre – Gdansk, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

YEAR: 2005 – 2008
CLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOCATION: Gdansk, Poland
PLOT: 15 ha
AREA: planned total floor area – 150,000 sqm; lease area – 75,000 sqm
STATUS: Suspended

Neptuncity project is a multifunctional third-generation shopping centre to be built in Gda?sk, in its fastest growing part in terms of residential development, just off the busy E77 road. The unique value of Neptuncity project lies in the synergy between its location and program, as well as a competitive edge over its current and future rivals.

teren copy3aNeptuncity w Gda?sk 6 Neptuncity w Gda?sk 7 Neptuncity w Gda?sk 2 Neptuncity w Gda?sk 3 Neptuncity w Gda?sk 4 nike air max weiß damen nike air max weiß damen

VIDEO – NEPTUNCITY Shopping Centre – Gdansk, Poland

VIDEO – NEPTUNCITY Shopping Centre – Gdansk, Poland

https://www.youtube.com/embed/ffXR-elbvcc air max air max

BROWAR Shopping Centre – Gdansk Wrzeszcz, Poland

BROWAR Shopping Centre – Gdansk Wrzeszcz, Poland

90-wrz290-wrz2 3BROWARBROWAR 3 nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

VIDEO – BROWAR Shopping Centre – Gdansk Wrzeszcz, Poland

VIDEO – BROWAR Shopping Centre – Gdansk Wrzeszcz, Poland

https://www.youtube.com/embed/TkaJ7XHTfS4 nike air max weiß nike air max weiß

European Solidarity Centre – Gdansk, Poland

European Solidarity Centre – Gdansk, Poland

 • Photos by : Gray International
 • :

On 13 December 2007, the 26th anniversary of the Martial Law introduction in Poland, the results of an international architectural competition for the European Solidarity Centre to be built in Gda?sk were finally announced. The competition was organized by the Municipality of the City of Gda?sk, under the aegis of the Ministry of Culture and National Heritage. The panel received 350 projects from all over the world. 58 of them made it to the final. First prize was awarded to a project by Gda?sk architects from Fort Agency. Second prize was awarded to a project created by architects from Warsaw based Gray International and Stelmach i Partnerzy design agency from Lublin.

The Jury Panel provided the following grounds for its decision:
Entry No. 21 Second Prize This was a clear and comprehensive presentation of an elegant scheme. The ideas deal with the large-scale – the city – as well as the need for a “Solidarity” concept, and include detailed information about the materials and construction. At the large scale a powerful city planning proposal is made for a grand new square terminated by the façade of the new building. This would provide a setting for the “3 crosses” monument, which would be seen from a distance. To quote from the report, “Every other form must fall silent in confrontation with the monument.” This clearly sets out a typology for a building that occupies the whole site that presents a special face back to the city. The well-written report describes ideas that add a poetic dimension to a practical and pragmatic scheme. The use of a simple regular structure ensures buildability and long-term flexibility – qualities necessary for a building with unpredictable future uses. The solid but light-permeable wall, with its reference in the multitude of light-points to the millions of Solidarity members, is an imaginative response to the need for a memorable and sophisticated image that could represent, together with the use of nature in the winter garden, the essential qualities of the Solidarity movement.

Architectural competition project – PDF

Publication by The Municipality of the City of Gda?sk presenting architectural competition results – PDF

ecs-n1EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK-11EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK2EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK4 EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK5EUROPEJSKIE-CENTRUM-SOLIDARNOSCI-GDANSK8 nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

VIDEO – European Solidarity Centre – Gdansk, Poland

VIDEO – European Solidarity Centre – Gdansk, Poland

https://www.youtube.com/embed/7wmBagLc_JY nike air max weiß nike air max weiß

OPERA HOUSE & “Meeting of Cultures” Centre – Lublin, Poland

OPERA HOUSE & “Meeting of Cultures” Centre – Lublin, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

A project by Gray International and Dedeco architects wins second prize in an international architectural competition for the Meeting of Cultures Centre in Lublin.

On 18 May 2009, the results of an international competition for the Meeting of Cultures Centre and its surroundings – the Theatre Square – were finally announced.
The architectural concept created jointly by architects from Gray International and Dedeco won second prize.

Faced with a challenging task of endowing buildings from the 1960’s and 70s, known as the Theatre under Construction, with a new, appealing and functional appearance, the team based its work on a thorough analysis of the existing state as well the aspirations, needs and challenges that the Meeting of Cultures complex will have to meet in the future. Without infringing on the basic structure of the buildings or adding new floorage, the architects created an open public space, allowing free and unobstructed movement of people and thus opening the centre as a meeting point for creators and their audiences. The overall impression was further enhanced by the effects of transparency, flooding natural light, and materials responding to the play of light.

By researching the context and surroundings of the location, the architects also addressed the necessary questions concerning functional, urban and architectural links between the buildings and the Town Hall and Congress Centre to be constructed nearby. The project was accompanied by a vision of the Theatre Square as integrated with the Meeting of Cultures Centre. The project of the Square also provided for ramps, which not only solved the problem of escape routes, but also multiplied the possible applications of the public space for various types of events.

The resulting architectural concept returned lightness to the location and offered multifunctional and symbolic spaces linked by an intricate yet clear internal communication. The impressive cultural centre consists of the existing Concert Hall and, among others, the Musical Theatre, Theatre, Media Library, conference centre, Art Gallery, and restaurant and cafe area. Despite the busy functional scheme, the facilities evoke the feeling of lightness,  brightness and openness onto the outside and inside, as well as a sense of integration with public squares and the immediate surroundings.

According to the Jury, „The prize was awarded for the form and the atmosphere of public space. The open and adaptable form of the building, its multiple spaces, a wall as a multimedia projector screen, as well as integration with the appealing function of the square are all a good example of how to create a modern ‘pop-cultural’ meeting place within the urban space.” 

CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-3CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-5 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-6 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-8 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-9 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-2CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-12 CENTRUM-SPOTKANIA-KULTUR-LUBLIN-913 nike air max schwarz nike air max schwarz

VIDEO – OPERA HOUSE & “Meeting of Cultures” Centre – Lublin, Poland

VIDEO – OPERA HOUSE & “Meeting of Cultures” Centre – Lublin, Poland

https://www.youtube.com/embed/32TrRueNlYU air max damen air max damen

Krynica Morska 2020, Poland

Krynica Morska 2020, Poland

YEAR: 2008 – 2010
LOCATION: Krynica Morska, Poland
PLOT: 27 ha
AREA: Planned total floor area 200,000 sqm
STATUS: Suspended

Collaboration: Bass Sp. z o.o., Gda?sk

On the basis of the cooperation with the town authorities who controls strategically located investments sites, Gray International developed an urban concept aimed to turning Krynica Morska by 2020, into one of the most attractive tourist destination on the polish Baltic coast.

Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-12Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-2 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-3 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-4 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-5 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-6 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-7 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-8 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-9 Krynica-Morska-Poland-Kurort-2020-10KRYNICA 2 nike air max weiß damen nike air max weiß damen

VIDEO – Krynica Morska 2020, Poland

VIDEO – Krynica Morska 2020, Poland

https://www.youtube.com/embed/5c4ADOFT760 nike air max damen nike air max damen

OUTLETCITY – Lublin, Poland

OUTLETCITY – Lublin, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

YEAR: 2006 – 2009
CLIENT: Meinl European Land Ltd., Austria
LOCATION: Me?giewska street – Lublin, Poland
PLOT: 30 ha
AREA: Planned total floor area 110,000 sqm,
STATUS: Under development

The best asset of this 30 ha post-industrial site is its proximity to the city center and being located on the main road to the recently opened ?widnik airport.
After withdrawal of MEL in 2009, the area is now under development with new investors and new redesigned urban concept. Castorama – 13,000 sqm DIY store opened in 2012, and CityOutlet – 15,000 sqm store is under construction, scheduled to be open at the beginning of 2015

L-P-H-LUBLIN-2
L-P-H-LUBLIN-3
L-P-H-LUBLIN-4
L-P-H-LUBLIN-5
L-P-H-LUBLIN nike air max 90 damen nike air max 90 damen

GOVERNOR OFFICE & Conference Centre – Lublin, Poland

GOVERNOR OFFICE & Conference Centre – Lublin, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

A joint design by Gray International and Dedeco architects received honourable mention at the international architectural competition for the Lublin Conference Centre and the seat of the Marshal’s Office in Lublin. In the grounds the jury panel stated that the mention was awarded “for an interesting form of architectural expression, consistent with clearly conveyed authors’ philosophy of the design.”

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 1 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 2 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 3 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 4 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 5 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE - LUBLIN 6 air max schwarz air max schwarz

Museum of the History of Poland – Warsaw

Museum of the History of Poland – Warsaw

 • Photos by: Gray International
 • :

Our design is based on a reflection on the history of Poland and poses a hypothesis that the history of Poland cannot be considered in isolation from the history of Europe. Poland has always been its vital part, and the course of our history has resulted from and affected the fates of other European nations. Tools alone will not suffice for the Polish History Museum to be successful – the intended multimedia nature of the exhibition is an important step towards the modern visitor, but it cannot replace an intelligible and consistent concept organizing both the museum and its relationship with the surroundings. Our proposal involves much more than adding a new structure of the Polish History Museum – we think that the newly designed building to commemorate the history of Poland should be complemented with an European History Museum, which should be housed in the Ujazdowski Castle. These two buildings would be united through a joint hall space, descending underneath the square like a common source from which the rivers of history flow. Because history is a journey in time, we have integrated a symbolic temporal axis in the square in front of the museum – the most important events in both national and European history lead the visitors from Na Rozdro?u Square (which we propose to rename Europe Square) to the east, in the direction of the future and also the museum.

 

MHP 2 MHP 3MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 2 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 3 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 4 MUZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA 5MU1ZEUM HISTORII POLSKI - WARSZAWA nike air max damen nike air max damen

Libretto Park – Warsaw, Poland

Libretto Park – Warsaw, Poland

 • Photos by: Gray International
 • :

YEAR: 2005 – 2010
CLIENT: Sun Resort Sp z o.o. Poland
LOCATION: Luk Siekierkowski, Warsaw, Poland
PLOT: 70 ha
AREA: planned total surface 750,000 sqm;
STATUS: Suspended

Collaboration:
B&G Sp. z o.o. Warsaw
Blue Architektura, France
Reichen & Robert Associates, France

For 70 hectares of land in the Siekierkowski Crescent, we have proposed an architectural and urban scheme with residential and service functions of supralocal reach, including a large proportion of office and administration functions as well as science, education and culture services.
On account of the natural beauty of the land, the project focuses largely on park and recreational functions in connection with green areas. The main assumption is to enlarge the areas of Czerniakowskie Lake, forming part of a landscape park and its buffer zone, and to include them in the urban scheme in the direction of Siekierkowska Route and Powsi?ska street.
The main composition axis is a wide avenue reminiscent of the boulevards of Paris, forming the communication backbone for the scheme. It runs through the central part of the complex in parallel to Siekierkowska Route.
The following can be distinguished within the architectural scheme:
Administration and hotel complex with a services and conference centre located next to the multi-level junction of Siekierkowska Route and ul. Powsi?ska, also constituting the dominant height feature of the complex.
Office and services complex with an indoor shopping passage. This complex runs along Siekierkowska Route and provides a sound barrier for the residential section located centrally within the scheme. These two office and administration building complexes could house international organizations and institutions. The ground floor will house shopping and service functions forming the frontage of the shopping passage.
Shopping and service centre closes the Siekierkowska Route frontage next to the crossing with Czerniakowska Bis street, joining with the end of the shopping passage of the office and shopping complex at the level of Czerniakowskie Lake, within a ventilation corridor including lower and more dispersed shopping and services buildings related to gardening.
Science and culture services complex closes the scheme from the south west. It runs along the Bernardy?ski Channel flowing by a natural cliff at the foot of the current residential estate. The complex includes the following: a music and science centre, fine art centre, European school, and a complex of concert and entertainment halls which is the dominant element of the complex. The concert and entertainment hall complex, located by an artificial water reservoir by the green areas, will be the central feature illuminating and enlivening the park section of recreational areas. The artificial water reservoir and park section complete the green areas and also extend the Czerniakowskie Lake natural reserve in the direction of the western border of the site running along Powsi?ska street.
Multi-family residential complexes including the following two:
– a complex forming the frontages of the central boulevard, housing basic functions for the estate, made up of two rows of apartment buildings with their own green courtyards: one by the office and shopping complex, and one by the green areas and the artificial water reservoir
– a complex on the south-east end of the scheme, less dense and connected with green areas bordering on the Czerniakowskie Lake reserve

Green complexes
The green complex between Czerniakowskie Lake reserve and the artificial water reservoir at the centre of the scheme enlarges and draws in the natural green area into the new architectural and urban scheme. This complex has been named the Gardens of Europe and is intended to house endemic plants characteristic for each Member State of the European Union.

Szkic Gray na podkladziePLANSZA KONCOWA 12.10.04LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-2makiety0026-kopiamakiety0041LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-6LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA- LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-7park_czerniakow__cymk.przyciemczern_03LIBRETTO 2czern_02czern_01 nike air max weiß damen nike air max weiß damen

VIDEO – NORBLIN New Factory – Warsaw Poland

VIDEO – NORBLIN New Factory – Warsaw Poland

YEAR:2009
CLIENT: EMP Sp. z o.o., Poland
LOCATION: ?elazna street – Warsaw, Poland
PLOT: 2 ha
AREA: Planned total floor area 250,000 sqm,
STATUS: Competition on invitation

One of the most important projects in terms of revitalization of the post-industrial area in Warsaw. Memories of the former Norblin factory have become an element of national heritage, and the project combines a real state-of-the-art architectural concept with a unique value residing in the historical context of the place. Considering its ultramodern surrounding, the project represents a meeting point of the past and the future. It has ambition to become a new landmark symbol of Warsaw’s panorama.

offiziellairmax offiziellairmax

VIDEO – AMBER TOWER – Gdansk, Poland

VIDEO – AMBER TOWER – Gdansk, Poland

nike air max schwarz nike air max schwarz

VIDEO – POGON ARENA & Shopping Centre – Szczecin, Poland

VIDEO – POGON ARENA & Shopping Centre – Szczecin, Poland

nike air max 90 damen nike air max 90 damen

SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-2 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-3 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-4 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-5SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-7 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-8 SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-9SKYLINE-RESIDENCE-PACIFIC-PALISADES-6
air max schwarz air max schwarz

VIDEO – SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA

VIDEO – SKYLINE RESIDENCE – Los Angeles, USA


nike thea schwarz nike thea schwarz

Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

APARTMENTS - MONTENEGRO
APARTMENTS - MONTENEGRO 1
APARTMENTS - MONTENEGRO 2
APARTMENTS - MONTENEGRO 3
APARTMENTS - MONTENEGRO 4
nike air max weiß nike air max weiß

VIDEO – Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro

VIDEO – Condo Apartments – Herceg Novi, Montenegro


nike air max günstig nike air max günstig

BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

BEACH HOUSE - MONTENEGRO BEACH HOUSE - MONTENEGRO 2 BEACH HOUSE - MONTENEGRO 3 BEACH HOUSE - MONTENEGRO 4
nike air max schwarz nike air max schwarz

VIDEO – BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro

VIDEO – BATMAN HOUSE – Herceg Novi, Montenegro


nike air max 90 damen nike air max 90 damen

OLD TOWN Residence – Herceg Novi, Montenegro

OLD TOWN Residence – Herceg Novi, Montenegro

IMG_3661IMG_8034IMG_8005IMG_3813IMG_3851
IMG_0012a
IMG_0018IMG_7710IMG_8074
IMG_0018a
IMG_0018b
IMG_0018e
IMG_0018fIMG_0021b
IMG_0022IMG_0020
IMG_0032IMG_8155
IMG_0036IMG_7994IMG_7983IMG_8174
IMG_0036c
IMG_0037IMG_7754IMG_7645IMG_7757
nike air max schwarz nike air max schwarz

Contact us